Gnìomhan na treas ìre

Is iad seo gnìomhan na treas ìre airson Pròiseact 2. Cliog air na ceanglaichean airson barrachd fiosrachaidh.

Bheir an tidsear dhuibh taic is comhairle airson ur stiùreadh tro na gnìomhan.

Masterchef na sìthne
A’ dealbhachadh agus a’ foillseachadh cairt reasabaidh airson an tachartais ‘Masterchef na Sithne’

Comments are closed.