Gnìomhan na dana ìre

Seo gnìomhan na dàrna ìre airson Pròiseact 1. Cliog air na ceanglaichean gu h-ìosal airson barrachd fios.

Bruidhinnibh ris an tidsear airson dè as coir dhuibh a bhith a’ dèanamh an seo.

Film mun fhiadh
A’ dèanamh soidhne rathaid

Comments are closed.