Dachaigh

Fàilte don ghoireas air-loidhne seo dha sgoilearan aig ìre bun-sgoile is àrd-sgoile. Chaidh a choimiseanadh le Dualchas Nàdair na h-Alba as leth Chom-pàirteachas Sitheann na h-Alba.

’S ann mu dheidhinn fhiadh na h-Alba a tha e.

Tha sinn dhen bheachd gum faigh sibh fhèin is ur sgoilearan mar an ceudna  tlachd às oir chan fhaigh sibh gin dhen na gnothaichean àbhaisteach, dòrainneach ann seo ach aig an aon àm tha e le taic ga cumail ris a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais.

Cliog an seo airson tuilleadh fios >>

Comments are closed.